Realizacje

Wizualizacje

Poniżej przedstawiona jest prezentacja kilku zrealizowanych projektów. Jest to jedynie mały fragment materiałów związanej z poszczególnymi projektami.

Jakość opracowań została znacznie ograniczona ze względu na wymogi wynikające z prezentacji za pomocą strony WWW (oryginalne materiały dostępne na życzenie).

Pomiar hałd

Pomiar w celu precyzyjnego określania objętości składowanych materiałów sypkich: piaski, żwiry, kruszywa, itp..

Pomiary architektoniczne

Tworzenie kartometrycznych modeli obiektów architektonicznych, tzw, cyfrowych bliźniaków.

Pomiar terenów niedostępnych

Pomiar klasyczny na obszarach trudno dostępnych praktycznie jest niemożliwy (bagna, zalewiska, osuwiska, itp.). Dla pomiarów fotogrametrycznych teren taki nie stanowi problemu.

Inwentaryzacje zabytków

Inwentaryzacja geodezyjna jako rzeczywiste odwzorowanie stanu faktycznego zabytku. Model stanowi podstawę do wykonania rzutów kondygnacji, profili, inwentaryzacji więźby dachowej, itp.

Opracowania hybrydowe

Nałożenie projektu wektorowego na ortofotomapę pozwala ocenić stan zaawansowania wykonywanych prac.

Inwentaryzacja stanu budowy

Przelot nad realizowanymi projektami liniowy z nawiązaniem do lokalizacji projektowej (kilometraża) ułatwia ocenę stanu budowy. Pozwala rzetelnie określić ilość zaangażowanego sprzętu i ludzi na poszczególnych odcinkach projektu w danej chwili.

Pomiary batymetryczne

Pomiary batymetryczne ukształtowania dna zbiorników wodnych (jeziora, stawy, sadzawki, itp.) oraz cieków (rzeki, kanały, rowy, itp.).

English English Polish Polish